Antagna 2016-11-22

Klipster, en tjänst som erbjuder digitala rabattkuponger, tillhandahålls av Klipster Group AB,  (”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Klipster Group AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer  559044-2496 och har sitt säte på adress Bergkantstigen 4, 13146 Nacka .

Dessa Villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) reglerar förhållandet mellan Klipster och dig när du använder Tjänsten genom Applikationen eller besöker vår Webbplats. Genom att använda Tjänsten/besöka Webbplatsen godkänner du dessa Villkor och regler och är medveten om att de närsomhelst kan komma att ändras av oss.

1. Definitioner

Villkor – Dessa användarvillkor inklusive vår policy för behandling av Personuppgifter

Applikationen – Den digitala applikationen Klipster

Webbplatsen – Webbsidan belägen på www.klipster.com

Samarbetspartner(s) – De företag som tillhandahåller rabattkuponger i Applikationen

Tjänst(en) – Den tjänst som tillhandahålls av oss och som består av att vi förser dig med digitala rabattkuponger via Applikationen

Personuppgifter – All information som kan hänföras till din person, så som t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-post eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig

Du, dig, din – avser dig som användare av Tjänsten

2. Om Tjänsten    

Tjänsten är ett digitalt rabatthäfte i form av en Applikation för mobiltelefoner. Applikationen går att ladda ner kostnadsfritt för t.ex. Android och iPhone. Observera dock att kostnader, t.ex. operatörsavgifter kan uppkomma i samband med användandet av Tjänsten. I Applikationen samlas rabattkuponger för olika varor och tjänster i en lista där den geografiskt närmaste rabattkupongen återfinns högst upp. Du kan sortera rabattkupongerna efter olika kategorier, så som t.ex. nya erbjudanden, populära erbjudanden, kartvy eller städer. Du laddar ner rabattkupongen i Applikationen för att sedan kunna utnyttja rabatten vid köp hos den Samarbetspartner som erbjuder varan eller tjänsten.

3. Inlösen av rabattkuponger hos våra Samarbetspartners

När du laddar ner en rabattkupong i Applikationen får du en kod som ska användas vid inlösen av rabattkupongen hos ansvarig Samarbetspartner. Det är inte tillåtet att kopiera eller manipulera rabattkupongen eller kodnumret.

I informationen om rabattkupongen anges dess giltighetstid. Efter giltighetstidens utgång kan rabattkupongen inte längre lösas in. Om inget annat anges kan rabattkupongen endast utnyttjas för en person och vid ett tillfälle.

4. Ansvarsbegränsningar

Vi lämnar inga garantier beträffande de varor/tjänster som genom rabattkuponger erbjuds i Tjänsten. Vi har inte heller något ansvar för de skador som skulle kunna uppstå i samband att du utnyttjar dessa varor/tjänster. Av varje rabattkupong framgår tydligt vem som är avsändare av respektive vara/tjänst och därmed ansvarig för varans/tjänstens skick och leverans. Vi har ingen ersättningsskyldighet vid Samarbetspartners eventuella nedläggning, konkurs eller andra förhållanden som rör Samarbetspartnerns verksamhet. Vi ersätter inga direkta eller indirekta skador som kan hänföras till eller är förenade med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning, t.ex. åtkomst till internet, som krävs för användandet av Tjänsten.

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och vi kan inte lämna några garantier avseende Tjänstens funktion, t.ex. att den är tekniskt felfri eller att störningar inte kan uppstå vid driftunderhåll. Vi har inte heller något ansvar för eventuella tryck- eller skrivfel i Tjänsten. Du godkänner i och med ditt användande av Tjänsten att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning.

5. Immateriella rättigheter

Vi och våra Samarbetspartners har full äganderätt till samtliga immateriella rättigheter, så som t.ex. företagsnamn, bilder, varumärken och logotyper som förekommer i Tjänsten och du har ingen rätt att använda dessa. All information och allt material, inklusive de immateriella rättigheter, som förekommer i tjänsten tillhör oss eller våra Samarbetspartners. Du ansvarar för att inte nyttja Tjänsten för annat än ditt privata, icke-kommersiella bruk. Den/det tillhandahållna informationen/materialet får inte användas för något annat syfte, så som t.ex. kopiering, publicering, reproduktion eller offentliggörande. Du äger inte rätt att själv eller genom att hjälpa eller möjliggöra för andra, kopiera, reproducera, ladda ned, skicka, lagra, distribuera, överföra, kommersiellt exploatera eller på annat sätta använda informationen/materialet. Du äger inte heller rätt att vidaresälja, licensera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller annan rätt i informationen/materialet eller på annat sätt överlåta någon typ av rätt i informationen/materialet.

I och med användandet av Tjänsten är du införstådd med att de immateriella rättigheterna inte får användas i strid med gällande lagstiftning och/eller dessa Villkor.

6. Policy för behandling av Personuppgifter

Vår policy för behandling av Personuppgifter är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar dina Personuppgifter. Du kan när som helst ställa frågor eller kommentera policyn genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klipster.se.

7. Avstängning och uppsägning

Vi äger alltid rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller blockera ditt tillträde till Tjänsten för det fall du inte följer dessa Villkor, agerar i strid med lag, förordning eller etablerad praxis eller för det fall vi stänger ner hela eller delar utav Tjänsten.

8. Skadeslöshetsförbindelse

Du samtycker till att ersätta och hålla oss, våra närstående bolag (våra dotterbolag, bolag i vilka vi har ett bestämmande inflytande, våra filialer och våra moderbolag) och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa Villkor eller brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

9. Force Majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet eller för fel på Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa Villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

10. Andra applikationer och webbsidor

I Tjänsten kan det i vissa fall förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som vi inte har någon som helst kontroll över. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Tjänsten. Vi tar därför inte ansvar för innehåll i andra applikationer/webbsidor. För det fall att länkar till andra applikationer/webbsidor förekommer i Tjänsten innebär det inte att vi går i god för eller bekräftar den applikationen/webbsidan, dess innehåll eller funktioner. Vi kan inte heller bekräfta eller garantera uppgifter eller innehåll i andra applikationer/webbsidor eller sådan information som tillhandahålls på Tjänsten och som hämtas från andra applikationer/webbsidor så som t.ex. information från Facebook eller AppStore.

11. Ändring av Villkor

Vi äger rätt att ändra dessa Villkor från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till dessa Villkor ange när de senast uppdaterades. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter det att vi informerat om att Villkoren har ändrats godkänner du de justerade Villkoren. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda Tjänsten.

12. Överlåtelse

För det fall vi säljer eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet äger vi rätt att överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan några restriktioner. 


13. Bestämmelsernas ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa Villkor, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

14. Tillämplig lag och domstol

För dessa Villkor gäller svensk lag. Eventuell tvist med anledning av dessa Villkor ska avgöras i svensk domstol.

15. Kontakt

Frågor och kommentarer angående dessa Villkor välkomnas och sänds till info@klipster.com.